Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Praktijk Manotherapie by Laurie: Praktijk Manotherapie by Laurie te Sint- Michielsgestel.
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij Praktijk Manotherapie by Laurie.
 3. Aanmelding: het door een natuurlijk persoon schriftelijk (waaronder wordt verstaan via een webformulier, email of intakeformulier, de inschrijving) kenbaar maken aan Praktijk Manotherapie by Laurie dat hij/zij behandeling wil afnemen.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

 1. Praktijk Manotherapie by Laurie is gerechtigd toelatingsvoorwaarden te stellen aan het aannemen van een cliënt.
 2. De behandeling van aanmeldingen vindt plaats in volgorde van ontvangst. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan de capaciteit van de praktijk toelaat, dan wordt de aangemelde persoon op een wachtlijst geplaatst. Personen op de wachtlijst hebben voorrang bij het maken van een afspraak.
 3. Praktijk Manotherapie by Laurie is gerechtigd een aanmelding zonder opgave van reden(en) te weigeren.
 4. Na aanmelding geldt er een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de aanmelding zonder gevolgen kan worden geannuleerd tot 12 uur voor de behandeling.

Artikel 3 Annulering door de cliënt

 1. De cliënt heeft het recht zich binnen de bedenktermijn de afspraak te annuleren zonder opgaaf van reden.
 2. Wanneer de bedenktermijn verstreken is en de annulering plaatsvindt na de verstreken termijn van 12 uur voor de behandeling, worden de kosten van het consult in rekening gebracht.
  1. Betreft de afspraak een intakegesprek en eerste behandeling, dan bedragen deze kosten €100,- .
  2. Betreft de afspraak een vervolgbehandeling, dan bedragen deze kosten €75,- .
 3. De kosten dienen binnen 2 werkdagen na annulering door de cliënt te worden voldaan per overschrijving/ betaalverzoek op rekening van de eigenaar van Praktijk Manotherapie by Laurie.

Artikel 4 Annulering door praktijk Manotherapie by Laurie 

 1. Praktijk Manotherapie by Laurie is gerechtigd een afspraak voor de aanvang ervan te annuleren wanneer er sprake is van voor haar moverende reden.
 2. In geval van annulering door Praktijk Manotherapie by Laurie zal Praktijk Manotherapie by Laurie de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het op de hoogte stellen zal via mail, whats app of telefonisch contact geschieden.
 3. Praktijk Manotherapie by Laurie is niet aansprakelijk voor de kosten gemaakt bij reeds geschiedde behandelingen.

Artikel 5 Facturering en betaling

 1. Na de behandeling ontvangt de cliënt indien gewenst een factuur.
 2. Een factuur dient zonder dat verrekening is toegestaan, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij er schriftelijk een betalingsregeling is overeengekomen. Bij een betalingsregeling ontvangt de cliënt een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.
 3. Bij het uitblijven van een tijdige betaling is er sprake van verzuim, zonder dat daartoe nog enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is, en is de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de bevoegdheid van Praktijk Manotherapie by Laurie, als het een termijnbetaling betreft, indien aan de orde, in zijn geheel direct op te eisen.Daarnaast zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die gemaakt moeten worden betreffende de invordering, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld conform het meest recente ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
 4. Alle eventuele terugbetalingen die moeten worden gedaan, zullen binnen een termijn van vier weken worden verwerkt.

Artikel 6 Algemene verplichtingen inzake gedragingen

 1. De cliënt houdt zich in de gebouwen van praktijk Manotherapie by Laurie en de daaraan verbonden terreinen aan de huisregels van Praktijk Manotherapie by Laurie.
 2. In geval van wangedrag kan Praktijk Manotherapie by Laurie de cliënt tijdelijk, dan wel definitief de toegang ontzeggen.
  Onder wangedrag wordt onder meer verstaan, het vertonen van agressief of gewelddadig gedrag, seksuele intimidatie en het niet naleven van de huisregels na een waarschuwing van praktijk Manotherapie by Laurie.
 3. Het is tijdens de behandeling niet toegestaan film- en geluidopnames te maken voor eigen gebruik.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Praktijk Manotherapie by Laurie is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten aan de cliënt ter beschikking gestelde materialen, behoudens in de handel zijnde boeken, en door derden ontwikkelde materialen. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van praktijk Manotherapie by Laurie. Onder materiaal worden ingesproken geluidsfragmenten, oefeningen of werkboeken verstaan.

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens 

 1. De door de cliënt verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van praktijk Manotherapie by Laurie. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoorde en noodzakelijke bedrijfsvoering.
 2. Praktijk Manotherapie by Laurie geeft zonder schriftelijke toestemming van de cliënt geen informatie over de voortgang van de behandeling aan derden.
 3. De cliënt heeft het recht op toegang tot, en verbetering van, de eigen gegevens. Als de cliënt geen informatie meer wenst te ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan Praktijk Manotherapie by Laurie.
 4. Voor verdere toelichting over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u het AVG document op de website doornemen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Praktijk Manotherapie by Laurie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van welke oorzaak dan ook, die de cliënt mogelijk leidt, in verband met de behandeling, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Praktijk Manotherapie by Laurie.
 2. Praktijk Manotherapie by Laurie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele foutieve c.q. onvolledige informatie tijdens de behandeling, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met de behandeling, dan wel eventuele onjuistheden in het aangeboden materiaal.

Artikel 10 Afwijkingen van de algemene voorwaarden 

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover, zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, treedt voor deze bepaling(en) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan, en aansluit bij de strekking van de nietige bepaling.

  De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen, van de algemene voorwaarden, doet niet af aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een behandeling is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in Nederland.

Artikel 12 Klachtenregeling/ procedure

 1. Een klacht kan ingediend worden via mail, info@manotherapiebylaurie.nl
  Binnen 5 werkdagen komt er een bevestigingsmail dat de klacht ontvangen is.
  Praktijk Manotherapie by Laurie gaat vervolgens kijken of de klacht opgelost kan worden.
  Dit binnen een tijdsbestek van 20 werkdagen. Mocht de afhandeling langer dan genoemde afhandeltijd zijn, dan wordt cliënt hier spoedig van in kennis gesteld, met een duidelijke toelichting.
 2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld, alle privacy wordt gewaarborgd. Alle klachten worden geregistreerd en 5 jaar bewaard.
 3. Is de klacht niet op te lossen met Praktijk Manotherapie by Laurie, kan de klacht gemeld worden bij het GAT, Geschillen Alternatieve Therapeuten. Het advies van het GAT is bindend.Consequenties worden binnen 4 weken door Praktijk Manotherapie by Laurie afgehandeld.
 4. Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een door de rijksoverheid erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
 5. Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/